Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Vui cười

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUYẾT ĐỊNH QUY CHẾ THU CHI QUỸ KH

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Sang (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:45' 22-11-2017
  Dung lượng: 48.5 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  HỘI KHUYẾN HỌC LỆ THỦY
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  HỘI KHUYẾN HỌC TT LỆ NINH
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: /QĐ-KH
  Lệ Ninh, ngày tháng 4 năm 2017
  
  

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành quy chế thu, chi quỹ khuyến học Thị trấn Lệ Ninh
  Nhiệm kỳ 2016-2021

  BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC THỊ TRẤN LỆ NINH
  Căn cứ Điều lệ Hội khuyến học Việt Nam 2013 (Sữa đổi bổ sung năm 2011);
  Căn cứ Nghị quyết đại hội khuyến học Thị trấn Lệ ninh nhiệm kì 2016-2021;
  Căn cứ theo Thông báo số 72/TB-UBND của UBND Thị trân Lệ Ninh ngày 28/3/2017 về việc thu quỹ vận động ở Thị trấn năm 2017,

  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành Quy chế hoạt động Quỹ khuyến học thị trấn Lệ Ninh kèm theo quyết định này.
  Điều 2. Chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn có trách nhiệm trình chi cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quỹ Khuyến học thị trấn Lệ Ninh.
  Điều 3. Ban chấp hành Hội Khuyến học thị trấn Lệ Ninh và các chi hội khuyến học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.  Nơi nhận:
  - Ban thường trực (để thực hiện);
  - UBND TT (báo cáo);
  - Các chi hội;
  - Lưu: Hội KH.
  TM. BCH HỘI KHUYẾN HỌC
  CHỦ TỊCH  Nguyễn Thị Sang
  
  


  HỘI KHUYẾN HỌC LỆ THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HỘI KH TT LỆ NINH Độc lập- Tự do _ Hạnh phúc

  Lệ Ninh, ngày tháng năm 2017

  QUY CHẾ THU CHI QUỸ KHUYẾN HỌC THỊ TRẤN LỆ NINH
  NHIỆM KÌ 2016-2021

  Căn cứ Điều lệ (sửa đổi bổ sung) Hội Khuyến học Việt Nam và hướng dẫn số 122/HD- KHVN ngày 13/4/2011 của Hội KHVN về thực hiện Điều lệ Hội;
  Căn cứ Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy ngày 13/12/2007“Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, Xây dựng xã hội học tập ;
  Căn cứ Nghị Quyết Đại hội Khuyến học Thị Trấn Lệ Ninh nhiệm kì 2016-2021 và thực tế địa bàn Thị Trấn Lệ Ninh.
  Ban chấp hành Hội khuyến học Thị Trấn nhiệm kì 2016-2021 dự thảo Quy chế thu chi quỹ khuyến học như sau:
  I. Thu:
  Thu theo (Thông báo số 72/TB-UBND Thị trấn Lệ Ninh về việc thu quỹ vận động ở Thị trấn năm 2017 ngày 28/3/2017)
  * Các trường:
  + THCS: 35 000đ
  + Tiểu học: 30 000đ
  + Mầm Non: 25 000đ
  * Các tổ dân phố: Thu từ quỹ vận động của mặt trận TQ Việt Nam Thị Trấn Lệ Ninh 15 000đ/hộ/năm. nộp lên cho Hội thị 40% tổng thu.
  Thu từ lòng hảo tấm trong đêm ` Tiếng hát khuyến học" 19/5 hàng năm, tối thiểu 50 triệu đồng/ lần.
  II. Chi:
  Chi khen thưởng:
  1. Chi thưởng cấp trường :
  - Học sinh giỏi THCS cuối năm học: 20 000đ/HS
  - Học sinh Tiểu học: Hoàn thành xuất sắc cuối năm: 15 000đ/HS.
  Mầm non: Thưởng xuất sắc : 10 000đ/cháu.
  2. Thưởng đạt giải các hội thi MN, TH,THCS
  2.1. Về hội thi của học sinh các môn văn hóa- thể dục-thể thao, văn nghệ :
  2.1.1: Thưởng cá nhân:
  - Cấp huyện
  Nhất: 150 000đ Nhì: 100 000đ . Ba : 70 000đ KK: 50 000đ.
  - Cấp tỉnh
  Nhất: 400 000đ Nhì: 300 000đ . Ba : 200.000 KK: 100 000đ
  - Cấp Quốc gia
  Nhất: 500 000đ Nhì: 400 000đ . Ba : 300 000đ KK: 200 000đ.
  Giải thưởng đồng đội:
  Cấp huyện:
  Nhất : 500 000đ, Nhì: 400 000đ, Ba: 300 000đ.
  2.2: Chi thưởng đối với giáo viên bồi dưỡng các môn văn hóa; thể dục thể thao; văn nghệ.
  - Thưởng cá nhân: Học sinh đạt giải nào giáo viên thưởng giải đó theo định mức như học sinh.
  * Lưu ý: GV bồi dưởng thuộc đội tuyển từ cấp tỉnh trở lên là không thưởng.
  2.3 Giáo viên dạy giỏi Tỉnh: 300 000đ Huyện :
   
  Gửi ý kiến