Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Vui cười

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > HỘI KHUYẾN HỌC TT LỆ NINH >

  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BCH HỘI KHUYẾN HỌC LỆ NINH NHIỆM KÌ 2016-2021

  HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN LỆ THỦY        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        HỘI KHUYẾN HỌC TT LỆ NINH                                Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

                                                                                     

  Lệ Ninh, ngày  16  tháng 1   năm 2017

   

  QUY CHẾ

  Hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội Khuyến học

  Thị Trấn Lệ ninh Nhiệm kỳ 2016 – 2021

  (Ban hành kèm theo Quyết định số:   01    /QĐ-HKH ngày  16    tháng 01 năm 2017

  của Chủ tịch Hội Khuyến học Thị trấn Lệ Ninh)

   
     

   

   

  Chương I:

  QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quy chế này quy định về hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội Khuyến Thị trấn Lệ Ninh Nhiệm kỳ 2016 – 2021.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Ban chấp hành Hội Khuyến học Thị trấn có 13 uỷ viên, được Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học Thị trấn Lệ Ninh Nhiệm kỳ 2016 – 2021 bầu ngày 15 tháng 01 năm 2017.

            2. Ban Thường vụ Hội Khuyến học Thị trấn có 03 uỷ viên, được BCH Hội Khuyến học Thị trấn Lệ Ninh Nhiệm kỳ 2016 – 2021 bầu ngày 15 tháng 01 năm 2017, có 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, và 01 Uỷ viên.

            3. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Khuyến Thị trấn Lệ Ninh hoạt động theo Quy chế phù hợp với Hiến Pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những quy định của Uỷ ban Nhân dân Thị trấn Lệ Ninh và Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam.

  Chương II

  QUYỀN HẠN NHIỆM VỤ CHUNG CỦA BCH, BTV

   

  Điều 3. Quyền hạn, nhiệm vụ chung của Ban Chấp hành

            Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo Hội giữa hai kỳ Đại hội.  BCH có quyền hạn, nhiệm vụ:

  1. Lãnh đạo việc chấp hành Điều lệ và Nghị quyết Đại hội.

  2.  Xác định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, tham gia xây dựng xã hội học tập của Hội Khuyến học Thị Trấn Lệ Ninh từng quý, từng năm và cả nhiệm kỳ.

  3. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ do TW Hội Khuyến học Việt Nam, Tỉnh hội, huyện hội giao.

  4. Có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Định kì báo cáo công tác theo sự phân công của hội trong lĩnh vực mình phụ trách.

  5.Từng thành viên tham gia hiến kế công tác hoạt động của Hội tham gia đầy đủ các kì họp của BCH Hội.

  6. Trách nhiệm của các uỷ viên trong Ban Chấp hành:

  6.1. Chịu trách nhiệm trước BCH, BTV và Chủ tịch Hội về những phần việc được phân công phụ trách.

  6.2. Từng kì có báo cáo kết quả hoạt động về Thường trực Hội KH Thị trước ngày 10/6 và 10/11 hàng năm.

  6.3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công, có vấn đề gì vướng mắc trao đổi bằng văn bản gửi qua đường công văn, hộp thư điện tử, hoặc bằng điện thoại với Thường trực, Văn phòng Hội hoặc Chủ tịch Hội.

  6.4. Các uỷ viên BCH có nghĩa vụ tham gia đầy đủ các cuộc họp của BCH, vắng mặt có lý do báo cáo với Thường trực. Các phiên họp BCH được thực hiện khi có trên 50% số uỷ viên có mặt. Nghị quyết được thông qua bằng biểu quyết giơ tay và chỉ có hiệu lực khi có trên 2/3 uỷ viên BCH có mặt dự họp tán thành. Trường hợp biểu quyết thuận và không thuận ngang nhau, bên nào có ý kiến của Chủ tịch thì sẽ được chấp thuận.

  6.5. Mỗi năm họp thường kì 2 lần: Sơ kết và tổng kết.

  Điều 4. Quyền hạn, nhiệm vụ chung của Ban Thường vụ

  Ban Thường vụ thay mặt Ban Chấp hành điều hành công việc của Hội giữa hai kỳ họp, có quyền hạn, nhiệm vụ:

  1.Tham mưu cho Thường trực Đảng Ủy, UBND và tranh thủ sự hướng dẫn hỗ trợ của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thị trấn về công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Thị trấn

  2. Tư vấn, giám sát, phản biện và kiến nghị với với Thường trực Đảng Ủy,  UBND thị trấn về đường lối, chủ trương, chính sách đối với tổ chức và hoạt động của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Thị trấn.

  3. Lãnh đạo chỉ đạo công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập, Gia đình học tập.

  4. Quy định, quyết định các chủ trương, kế hoạch công tác nhằm thực hiện Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đại hội kkhuyến học các cấp. Quy định, quyết định việc khen thưởng, kỷ luật của Hội. Chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp BCH.

  5. Ban Thường vụ họp thường kỳ mỗi quý một lần; Họp Bất thường khi cần. BTV có trách nhiệm báo cáo BCH kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian gần nhất.

   

   

  Chương III

  QUYỀN HẠN NHIỆM VỤ  CỤ THỂ CỦA CHỦ TỊCH,

   PHÓ CHỦ TỊCH, UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

   

  Điều 5. Quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch Hội

  Bà Nguyễn Thị Sang: Đại diện pháp nhân của Hội trước Pháp luật và chịu trách nhiệm trước cấp trên về mọi hoạt động của Hội.

  + Phụ trách chung; Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng, Theo dõi tài chính, tài sản và Quỹ khuyến học, học bổng  của Hội Khuyến học . Tham mưu cho UBND thị trấn về việc quản lý hồ sơ khen thưởng, cấp học bổng đúng đối tượng.

  + Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Huyện Hội, Đảng uỷ, HĐND, UBND Thị trấn và Nghị quyết của BCH, BTV Hội.

  + Trực tiếp chỉ đạo quản lý điều hành và chuẩn bị nội dung, chương trình, triệu tập, chủ trì các cuộc họp của BCH, Ban thường vụ  Hội.

  + Tổ chức, quản lý hoạt động đối nội, đối ngoại theo quy định của Pháp luật. Trực tiếp xin chủ trương của UBThị trấn, Huyện  Hội có liên quan về các hoạt động của Hội.

  + Chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài, tham gia chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của Hội Khuyến học Thị trấn.

  + .

  Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể của  Phó chủ tịch Hội

            Ông Trần Mạnh Hùng - Phó chủ tịch Hội là người giúp việc cho Chủ tịch trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động của Hội, được Chủ tịch phân công phụ trách, điều hành một số công việc của Thường trực khi Chủ tịch vắng mặt;     

  Được ký thay Chủ tịch các văn bản trong phạm vi công việc phụ trách hoặc khi Chủ tịch vắng mặt có uỷ quyền. Cụ thể:

  - Chuẩn bị chương trình, nội dung, các văn bản báo cáo, các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội.

  - Trực tiếp nhận công văn, văn bản của Hội cấp trên và các báo cáo của các Chi hội gửi đến giúp Chủ tịch Hội.

  - Trực tiếp Chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài, tham gia xây dựng xã hội học tập của các chi hội trực thuộc như: Hội nông dân, Đoàn thanh niên, Công đoàn, Phụ nữ .Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng xã hội học tập của Hội .

  Điều 7. Quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể của  UV thường vụ Hội

  Ông Trần Cảnh Kiên, Uỷ viên Ban Thường vụ- Thư kí, Trưởng Ban kiểm tra Hội

  - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thu chi kinh phí hoạt động của quỹ Hội Khuyến học Thị Trấn theo quy định trong Điều lệ Hội Khuyến học 

  -  Chủ động phối hợp với các trường trên địa bàn thị trấn triển khai học tập các tài liệu, Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Đảng, Nhà Nước có liên quan cho các Trung tâm học tập cộng đồng.

  -  Trực tiếp nắm bắt thông tin 2 chiều văn bản  của Hội thị và Hội Khuyến học Huyện cùng với Chủ tịch Hội; Xây dựng kế hoạch, nội dung, duy trì và nâng cao chất lượng khuyến học Thị trấn.

  -  Viết  biên bản các cuộc hội họp của Hội.

  -  Trực tiếp Chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài, tham gia chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Các trường MN, THCS.

  Điều 9. Quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể của từng UV Ban chấp hành Hội

  Các UV BCH có nhiệm vụ triển khai kế hoạch của hội đến các chi hội được phân công. Đồng thời Báo cáo thông tin chính xác kịp thời cho ban thường vụ Hội.

  1. 1.     Ông Nguyễn Đông Hải:  UVBCH Hội  Phụ trách  trường Tiểu học .
  2. 2.     Bà Phan Thị Cách:       UVBCH Hội  Phụ trách Chi hội KH TDP 4
  3. 3.     Ông Trần Bá Trị:        UVBCH Hội  Phụ trách ,3B  + TDP Liên  
  4. 4.     Võ Thị Hoa           Phụ trách Chi hội KH Cựu Giáo chức + Chi hội KH TDP 3A.
  5. 5.     Nguyễn Thái Bình:       Phụ tráchChi hội KH TDP 2C + Ven Hồ
  6. 6.     Hoàng Văn Hỏe           Phụ tráchChi hội KH TDP 2B + Cao tuổi 2B
  7. 7.     Hoàng Trọng Thuần:   Phụ tráchChi hội KH TDP 5 + TDP 2A
  8. 8.     Phan Thanh Tiến:       Phụ tráchChi hội KH Đội 2 QT .
  9. 9.     Tràn Văn Ngọc:         Phụ tráchChi hội KH TDP 1và10 + Phú Cường + Cao tuổi Phú Cường.
  10. 10.             Võ Ngọc Thiếc: Phụ tráchChi hội KH TDP 6 + Cao tuổi thôn 6

            Các thành viên của BCH hội khuyến học Thị trấn phát vuy vai trò trách nhiệm của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội nhiệm kì 2016-2021./.

   

   

   

   

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Thị Sang @ 15:27 17/02/2017
  Số lượt xem: 362
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến