Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Vui cười

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > TIN TỨC CẬP NHẬT KHÁC >

  GÓP Ý DỰ THẢO HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992 (SỬA ĐỔI NĂM 2013)

  Ngày 23/11/2012, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 38/2012/QH13 về “Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”. Mục đích của việc tổ chức lấy kiến nhân dân nhằm: Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân và tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc xây dựng Hiến pháp để Hiến pháp thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc xây dựng Hiến pháp và thi hành Hiến pháp. Việc “Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”, cùng với Dự thảo Hiến pháp sửa đổi là thể hiện ý chí, nguyện vọng và nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với đạo luật cơ bản của Nhà nước.

  Tôi nhất trí cao với “Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” đang được tổ chức lấy ý kiến của nhân dân từ 2/1/2013 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2013. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 lần này có nhiều điểm mới, hầu hết ở các chương đều có sự sửa đổi, bổ sung, thêm điều mới tập trung mở rộng, nâng cao dân chủ (dân là chủ và dân làm chủ). Đặc biệt là việc đưa chương “QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN” lên vị trí thứ 2 ngay sau chương “CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ ” của Hiến pháp càng thể hiện rõ “mở rộng và nâng cao dân chủ” là tư tưởng cốt lõi, xuyên suốt của Hiến pháp sửa đổi năm 2013.

  Tuy vậy vẫn có một số điểm góp ý mong được Quốc hội xem xét như sau:

  CHƯƠNG I: CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ 

  Điều 2 (sửa đổi, bổ sung Điều 2)

  Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. (Nên sửa lại là “dựa trên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, với nòng cốt là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”)

  Điều 4 (sửa đổi, bổ sung Điều 4)

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng (cần thêm cụm từ "và kim chỉ nam của hành động"), là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

  Điều 5 (sửa đổi, bổ sung Điều 5)

  1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc (nên sửa "các dân tộc" thành "các sắc tộc" hoặc "các bộ tộc" mới đúng, vì nước Việt Nam chỉ có một dân tộc là dân tộc Việt Nam mà thôi) cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.

  2. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc.

  3. Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình.

  4. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để tất cả các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, hòa nhập vào sự phát triển chung của đất nước.

  Các cụm từ "dân tộc" ở điểm 2, 3, 4 nên chỉnh sửa lại như điểm 1

  Điều 9 (sửa đổi, bổ sung Điều 9)

  1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc (nên sửa "các dân tộc" thành "các sắc tộc" hoặc "các bộ tộc" mới đúng), các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. (Cần quy định thêm “Trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam vừa là thành viên, vừa là hạt nhân lãnh đạo của Mặt trận”).

  CHƯƠNG II: QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

  Điều 21 (mới)

  Mọi người có quyền sống. (Cần bổ sung thêm cụm từ “và có quyền mưu cầu hạnh phúc”)

  Điều 27 (sửa đổi, bổ sung Điều 63)

  3. Nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử về giới. (Nên xem xét bổ sung thêm quy định về quyền được chuyển đổi giới  và tôn trọng giới của người chuyển đổi giới)

  Điều 39 (sửa đổi, bổ sung Điều 64)

  2. Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình, bảo hộ quyền lợi của người mẹ và trẻ em. (Nên bổ sung thêm "Tất cả phụ nữ từ 35 tuổi trở lên nếu không có điều kiện xây dựng gia đình được sinh một đứa con ngoài giá thú. Tất cả trẻ em trong và ngoài giá thú đều bình đẳng như nhau trước pháp luật").

  Điều 45 (mới)

  Công dân có quyền xác định dân tộc (nên sửa lại là "sắc tộc" hoặc "bộ tộc") của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, tự do lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp.

  Để đảm bảo chế độ chính trị Việt Nam là của dân, do dân và vì dân, ngoài các quy định của Hiếp pháp về quyền lực của nhân dân (dân là chủ), chương này cần bổ sung các quy định về thiết chế bảo vệ và thúc đẩy quyền làm chủ của nhân dân, quyền công dân (như quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất đai, quyền không bị tước đoạt của cải, quyền góp ý xây dựng Hiến pháp và Pháp luật, quyền giám sát thực hiện Hiến pháp và Pháp luật, quyền góp ý xây dựng chính quyền và giám sát chính quyền, quyền tự do thân thể, quyền được mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do ngôn luận và phát biểu chính kiến, quyền tự do báo chí, và tự do kinh doanh, quyền tự do đi lại, quyền biểu tình, quyền tự do ứng cử để trực tiếp tham gia việc nước,..); bổ sung các quy định xác định rõ cơ quan nào có thẩm quyền giới hạn quyền làm chủ của nhân dân trong nhà nước dân chủ “nhân dân là chủ và nhân dân làm chủ”.

  CHƯƠNG III: KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG 

  Điều 58 (sửa đổi, bổ sung Điều 18)

  3. Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng có bồi thường theo quy định của pháp luật trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế-xã hội. (Mặc dù “Đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên khác, nguồn lợi vùng biển, thềm lục địa, vùng trời và các tài sản khác do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu Nhà nước do Nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật”, nhưng cần quy định rõ việc bồi thường phải bình đẳng, đôi bên cùng có lợi theo giá thị trường, hạn chế tối đa việc cưỡng chế trong thu hồi đất. Đặc biệt là thu hồi đất giao cho các Dự án. Trừ trường hợp bất khả kháng là việc thu hồi đất vì chiến tranh vệ quốc.)

  Điều 60 (sửa đổi, bổ sung Điều 27)

  Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng trong hoạt động kinh tế-xã hội và quản lý Nhà nước. (Cần quy định thêm việc khen-thưởng đối với cá nhân hoặc tổ chức phát hiện và tố cáo đúng các vụ việc tham nhũng.)

  Điều 64 (sửa đổi, bổ sung các điều 30, 31, 32, 33 và 34)

  1. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực phát triển của đất nước. Nhà nước và xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhân văn, dân chủ, tiến bộ; bảo tồn, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa của các dân tộc  (nên sửa lại là "sắc tộc" hoặc "bộ tộc")Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

  (Thiết nghĩ chỉ cần “nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” là đầy đủ rồi. Bản thân hai đặc điểm ấy đã bao gồm “nhân văn, dân chủ, tiến bộ; bảo tồn, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa của các sắc tộc, bộ tộc của dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại”.)

  Điều 66 (sửa đổi, bổ sung Điều 35, Điều 36)

  1. Phát triển giáo dục nhằm hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất, năng lực của công dân; nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; đào tạo người lao động có nghề, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

  (Nên sửa lại là “Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục mở mang dân trí, nâng cao Đảng trí; là nền giáo dục toàn dân, là nền giáo dục toàn diện; là nền giáo dục tiên tiến nhằm đạo tạo con người mới xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Bởi vì con người mới xã hội chủ nghĩa đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên của Điểm 1.)

  Trên đây là các góp ý chân thành, tâm huyết với mong muốn Hiếp pháp của Việt Nam hoàn thiện hơn, khoa học hơn vì một chế độ chính trị dân chủ (dân là chủ và dân làm chủ) thực sự ở Việt Nam.

  Trân trọng cảm ơn!

                                                                          Huế, ngày 02 tháng 03 năm 2013

                                                                                         Người góp ý

                                                                     Hoàng Ngọc Vĩnh, trường Đại học Khoa học Huế

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Hoàng Ngọc Vĩnh @ 23:49 02/03/2013
  Số lượt xem: 917
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  Chúc cô X.Sang những ngày cuối tuần vui, khỏe, hạnh phúc!

  Avatar

  Em cảm ơn thầy nhiều về lời chúc và rất tâm huyêt với góp ý sửa đổi Hiến Pháp của thầy! Kính chúc thầy cùng GĐ khỏe vui!

   
  Gửi ý kiến